Các kênh Media Thông Tin của KTS Group (Trung Văn Hoàng)

Founder: Trung Văn Hoàng

  • KTS Kiếm Tiền Số (Facebook Group): Diễn Đàn Tiền Điện Tử. Admin Ed Đạt
  • KTS News (WebFanpageYoutube): Tin tức, Review, Hướng Dẫn. Admin Ed Đạt, Trung Nguyễn, Đức Thành và A-Hậu
  • KTSCHECK (Web): Check Mọi Thứ. Admin Phan Tùng, Nguyễn Nghĩa
  • KTS Trade Coin (Telegram):  Trade ngắn và Trade dài, ICO. Admin Long Will và A-Hậu
  • KTS Chat (Telegram): Chát Chít với các thành viên. Admin Hoài Phạm và Long Will
  • KTS Group (Telegram): Thông Tin Đầu Tư Chung

Share your story

Publish Options

This field is required
Separate tags with Enter
Cancel