NEO múc giá hiện tại 165
sl dưới 162
tp 18-20-22-25