Kèo siêu Risk nhưng Tp cực xa ae cân nhắc
DNT múc 23 24
Sl dưới 22
Tp tương tự DNT,trên 30-50%