Forwarded from Will
Múc Celer 333-336
sl ngắn dưới 328

Fet chờ mua 41
sl dưới 40

kèo chạy sẽ cập nhật target cho ae.Đều là coin mới ieo và list sàn nên các lệnh này mang tỉ lệ rủi ro cao,ae giảm tỉ trọng vốn vào lệnh