KTS Trade Coin Kiếm Tiền Số
ONT kèo risk ae tự cân nhắc rủi ro múc 26 sl dưới 25 Target 28-30-32
ONT pass 288,ae nâng sl lên gồng lời nhé,có lời phải nâng sl,đừng để tiền rơi