ETH long đc, giá hiện tại 342
sl dưới 333
target 36-37-39