Case Study Nhận Tiền Bitcoin Gold (BTG) Miễn Phí Sau Hard Fork Chia Tách Từ Bitcoin

Trong sự kiện chia tách Bitcoin ngày 24/10/2017 tại block 491406, Bitcoin Gold (hay còn gọi là BTG) đã kích hoạt Hard Fork từ Bitcoin. Nếu bạn giữ một lượng bất kỳ Bitcoin ngay...