Steem là gì? Nền Tảng Của Mạng Xã Hội Tương Lai

1. Steem là gì? Steem là nền tảng blockchain hỗ trợ cho việc xây dựng cộng đồng và tương tác với phần thưởng là tiền mã hoá. Steem kết hợp các khái niệm từ...