Case Study Nhận Tiền Bitcoin Cash (BCH) Miễn Phí Sau Hark Fork Chia Tách Từ Bitcoin

Trong sự kiện chia tách Bitcoin ngày 1/08/2017, Bitcoin Cash (hay còn gọi là BCH) đã kích hoạt Hark Fork từ Bitcoin. Nếu bạn giữ một lượng bất kỳ Bitcoin ngay trước sự kiện Hard...